การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

ศูนย์การจัดการความรู้มีรางวัลมอบให้จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายวิชาการ

๒. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายสนับสนุน

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในเนื้อหา  บทสรุปผู้บริหาร ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินตามหลัก PDCA)/ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ/ผลกระทบที่เป็นประโยชน์/สร้างคุณค่า ฯลฯ) ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข แนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ KM และการเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

  • ระยะเวลาการดำเนินการ
  • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
  • รางวัลพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
  • ประกาศผลการประกวด
  • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
  • รางวัลพิเศษ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
  • กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ชาว มทร.พระนคร ร่วมใจสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้