KM Blog รูปแบบใหม่

ศูนย์การจัดการความรู้ ได้ดำเนินการจัดทำ KM Blog รูปแบบใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงให้สมบูรณ์

แต่สามารถเริ่มเข้าใช้งานได้แล้ว โดยผู้สนใจเข้าใช้งานหรือต้องการให้ข้อเสนอแนะ

ติดต่อได้ที่ ศูนย์การจัดการความรู้

อีเมล์  km@rmutp.ac.th  หรือโทร 02 281 1833

ขออภัยผู้ใช้ KM Blog ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้