RMUTP KM on Facebook

ศูนย์การจัดการความรู้ ขอแนะนำ RMUTP KM ในรูปแบบของ Facebook  ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและรับข่าวสารจากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ที่  http://www.facebook.com/rmutpkm