ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

ตามที่ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเชิญชวนให้ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งกำหนดระยะเวลาการประกวดถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 แล้วนั้น บัดนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ปรากฏผล ดังนี้อ่านต่อ

 

1.   หน่วยงานวิชาการ  ได้แก่

  • โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย

ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และคณะ จากคณะศิลปศาสตร์

  • โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.มาเรียม นะมิ และคณะ จากคณะบริหารธุรกิจ

  • บูรณาการความรู้กับสังคม สร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน

ผู้นำเสนอ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.   หน่วยงานสายสนับสนุน  ได้แก่

  • โครงการ English Camp

ผู้นำเสนอ นางสาวนันทวัน วัฒนมงคลสุข จากกองวิเทศสัมพันธ์

  • วิทยุชุมชนรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์

ผู้นำเสนอ นางสาวชุติมา สุดจรรยา จากกองวิเทศสัมพันธ์

  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”

ผู้นำเสนอ นางประดิษฐา นาครักษา และนางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ จากกองพัฒนานักศึกษา

  • การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน)

ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง จากกองศิลปวัฒนธรรม

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะมีกำหนดการมอบภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมกับรางวัลพิเศษสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการถึง 30 สิงหาคม 2556