«

»

Feb 26

Print this Post

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM RMUT+๒) ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล  การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”  การจัดนิทรรศการ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ จำนวน ๙ กลุ่ม ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน  ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการ IT การประกันคุณภาพ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำหรับผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน คือ

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่เรื่อง บูรณาการความรู้กับสังคมสร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน โดย นายธานี สุคนธะชาติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่เรื่อง ปลาเข็งยักษ์จากนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โดย นายโฆษิต ศรีภูธร และ ว่าที่ร้อยตรีสุถัชญา ธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่เรื่อง การออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม โดย ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน อีก ๖ เรื่องคือ โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และคณะ  จากคณะศิลปะศาสตร์  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีประชาคมอาเซียน ของ ดร.มาเรียม นะมิ  และคณะ  จากคณะบริหารธุรกิจ  โครงการ English Camp ของ นางสาวนันทวัน วัฒนมงคลกุล  จากกองวิเทศสัมพันธ์  โครงการวิทยุชุมชนรายการ
Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ ของนางสาวชุติมา สุดจรรยา  จากกองวิเทศสัมพันธ์  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคล”  ของนางประดิษฐา นาครักษา และนางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ  จากกองพัฒนานักศึกษา  และโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน)  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง  จากกองศิลปวัฒนธรรม

สรุปผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายฯ และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาเตรียมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน มีการร่วมแรงร่วมใจ เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ทำให้โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/02/26/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*