การขอเปิดการใช้งาน KM Blog

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีความสนใจเข้าใช้งาน KM Blog สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มขอเปิดการใช้งาน KM Blog

KMblog-banner