พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน

 • รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ได้แก่
 1. ผลงาน : บูรณาการความรู้กับสังคม สร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน
  ผู้นำเสนอ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 2. ผลงาน : โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย
  ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และคณะ จากคณะศิลปศาสตร์
 3. ผลงาน : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน
  ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.มาเรียม นะมิ และคณะ จากคณะบริหารธุรกิจ
 4. ผลงาน : โครงการ English Camp ผู้นำเสนอ นางสาวนันทวัน วัฒนมงคลสุข จากกองวิเทศสัมพันธ์
 5. ผลงาน : วิทยุชุมชนรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์
  ผู้นำเสนอ นางสาวชุติมา สุดจรรยา จากกองวิเทศสัมพันธ์
 6. ผลงาน : โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
  ผู้นำเสนอ นางประดิษฐา นาครักษา และนางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ จากกองพัฒนานักศึกษา
 7. ผลงาน : การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน)
  ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง จากกองศิลปวัฒนธรรม
 • รางวัลพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ KM และมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ได้แก่
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รางวัลชมเชย การพัฒนาเว็บไซต์ KM ได้แก่
 1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สำหรับของรางวัลที่มอบให้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์การจัดการความรู้ได้รับการสนับสนุนจากร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร จำกัด และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาไว้ ณ ที่นี้