การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

Head-KM-New

เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

ศูนย์การจัดการความรู้มีรางวัลมอบให้จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายวิชาการ

2. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายสนับสนุน

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในเนื้อหา  บทสรุปผู้บริหาร ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินตามหลัก PDCA)/ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ/ผลกระทบที่เป็นประโยชน์/สร้างคุณค่า ฯลฯ) ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข แนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับงานการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วยงานสนับสนุน
ที่มีการดำเนินงานดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีผลงานการจัดการความรู้ อย่างสม่ำเสมอตามแผนการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การจัดกิจกรรม KM ผ่านช่องทางต่างๆ การถ่ายทอดความรู้จาก Good Practices การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้ รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ระยะเวลาการดำเนินการ

  • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 13 ธันวาคม 2556
  • รางวัลพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 สิงหาคม 2557

ประกาศผลการประกวด

  • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ 20 ธันวาคม 2556
  • รางวัลพิเศษ วันที่ 15 กันยายน 2557

กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
Foot-KM-New