«

»

Dec 11

Print this Post

กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2

Head-KM-New
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล+๒

ครั้งที่ ปีการศึกษา กิจกรรมเครือข่ายฯ
1 2548 – 2549 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM Net work(2 -3 พฤษภาคม 2550)เจ้าภาพ  มทร.ศรีวิชัย

สถานที่ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอร์ท

- 2550 -
2 2551(สมาชิกครือข่าย7 มทร.) โครงการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง (12 – 13 พ.ค. 52)เจ้าภาพ  มทร.สุวรรณภูมิสถานที่ โรงแรมนนทบุรีพาเลส  จ. นนทบุรี
3 2552(7 มทร.) + มทร.ธัญบุรี และ                มทร.กรุงเทพ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคลชุมชนนักปฏิบัติ (RMUTP CoP) (11 – 12 ก.พ. 53)เจ้าภาพ มทร.ล้านนาสถานที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จ. เชียงใหม่
4 2553(9 มทร.) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคล…คลังความรู้ด้านบริการสังคม (10 – 13 ก.พ. 54)เจ้าภาพ  มทร.ตะวันออกสถานที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  จ. จันทบุรี

5 2554(9 มทร.) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคล…บูรณาการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (2 – 5 เม.ย. 55) เจ้าภาพ  มทร.อีสานสถานที่ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.อีสาน จ. นครราชสีมา

6 2555(มทร. + สถาบันการพลศึกษา + สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”  (7 – 8  ก.พ. 56)เจ้าภาพ  1) มทร.กรุงเทพ

2) มทร.ธัญบุรี

3) มทร.รัตนโกสินทร์

4) มทร.พระนคร

สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  มทร.กรุงเทพ

7 2556(มทร. +  2) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (12 – 13 ก.พ. 57)เจ้าภาพ  มทร.สุวรรณภูมิสถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

จ.พระนครศรีอยุธยา

Foot-KM-New

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/12/11/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*