กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2

Head-KM-New
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล+๒

ครั้งที่ ปีการศึกษา กิจกรรมเครือข่ายฯ
1 2548 – 2549 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM Net work(2 -3 พฤษภาคม 2550)เจ้าภาพ  มทร.ศรีวิชัย

สถานที่ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอร์ท

2550
2 2551(สมาชิกครือข่าย7 มทร.) โครงการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง (12 – 13 พ.ค. 52)เจ้าภาพ  มทร.สุวรรณภูมิสถานที่ โรงแรมนนทบุรีพาเลส  จ. นนทบุรี
3 2552(7 มทร.) + มทร.ธัญบุรี และ                มทร.กรุงเทพ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคลชุมชนนักปฏิบัติ (RMUTP CoP) (11 – 12 ก.พ. 53)เจ้าภาพ มทร.ล้านนาสถานที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จ. เชียงใหม่
4 2553(9 มทร.) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคล…คลังความรู้ด้านบริการสังคม (10 – 13 ก.พ. 54)เจ้าภาพ  มทร.ตะวันออกสถานที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  จ. จันทบุรี

5 2554(9 มทร.) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคล…บูรณาการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (2 – 5 เม.ย. 55) เจ้าภาพ  มทร.อีสานสถานที่ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.อีสาน จ. นครราชสีมา

6 2555(มทร. + สถาบันการพลศึกษา + สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”  (7 – 8  ก.พ. 56)เจ้าภาพ  1) มทร.กรุงเทพ

2) มทร.ธัญบุรี

3) มทร.รัตนโกสินทร์

4) มทร.พระนคร

สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  มทร.กรุงเทพ

7 2556(มทร. +  2) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (12 – 13 ก.พ. 57)เจ้าภาพ  มทร.สุวรรณภูมิสถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

จ.พระนครศรีอยุธยา

Foot-KM-New