ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

Head-KM-New

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

          ตามที่ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเชิญชวนให้ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ซึ่งกำหนดระยะเวลาการประกวดถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น บัดนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ปรากฏผล ดังนี้

1. หน่วยงานวิชาการ ได้แก่

– การบูรณาการความรู้ในการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง
ผู้นำเสนอ อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อการจำหน่ายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้นำเสนอ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

– โครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน: โรงเรียนวัดกาหลง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ จากคณะศิลปศาสตร์

2. หน่วยงานสายสนับสนุน ได้แก่

– การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์
ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

– การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักสากล
ผู้นำเสนอ นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ นางสาวชุติมา สุดจรรยา, นางสาวจิตติมา พันธุ์แตง
และนางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ จากกองวิเทศสัมพันธ์

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะมีกำหนดการมอบภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมกับรางวัลพิเศษสำหรับงานการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วยงาน ที่มีการดำเนินงานดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557

Foot-KM-New