กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย

Head-KM-New

เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธาน

กิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง Technology Based Education เชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดย ดร.ชัชวาล ศรีภักดี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง Hands-on บัณฑิตนักปฏิบัติ โดย ผศ.จารุณี กมลขันติธร จากคณะบริหารธุรกิจ และเรื่อง Professional Oriented สร้างความเชี่ยวชาญให้นักศึกษา โดย ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

Foot-KM-New