«

Mar 12

Print this Post

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

head2558-2

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรับรางวัลพิเศษสำหรับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนที่มีการผลักดันส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน หรือเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์ KM ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน อย่างสม่ำเสมอตามแผนการจัดการความรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านช่องทางต่างๆ บนเว็บไซต์ ดังนี้

คลิก เพื่อเข้าถึงเครือข่ายเว็บไซต์การจัดการความรู้
ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่เมนูด้านล่าง

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558

ประกาศผล วันที่ 15 กันยายน 2558

กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558foot2558

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2015/03/12/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*