Tag: ข่าวสาร

image_pdfimage_print

กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย

เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง Technology Based Education เชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดย ดร.ชัชวาล ศรีภักดี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง Hands-on บัณฑิตนักปฏิบัติ โดย ผศ.จารุณี กมลขันติธร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/05/02/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5/

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

  คลิ๊กเพื่อดูเนื้อหาของโครงการ >>>>> โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” anusorn cheaychumMore Posts

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/03/04/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3-3/

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”           ตามที่ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเชิญชวนให้ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ซึ่งกำหนดระยะเวลาการประกวดถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น บัดนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ปรากฏผล ดังนี้ 1. หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ – การบูรณาการความรู้ในการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง ผู้นำเสนอ อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม – การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อการจำหน่ายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้นำเสนอ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น – โครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน: โรงเรียนวัดกาหลง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ จากคณะศิลปศาสตร์ 2. หน่วยงานสายสนับสนุน ได้แก่ – การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์ ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/01/02/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97-2/

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) anusorn cheaychumMore Posts

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/12/13/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3-2/

กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล+๒ ครั้งที่ ปีการศึกษา กิจกรรมเครือข่ายฯ 1 2548 – 2549 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM Net work(2 -3 พฤษภาคม 2550)เจ้าภาพ  มทร.ศรีวิชัย สถานที่ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอร์ท - 2550 - 2 2551(สมาชิกครือข่าย7 มทร.) โครงการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง (12 – 13 พ.ค. 52)เจ้าภาพ  มทร.สุวรรณภูมิสถานที่ โรงแรมนนทบุรีพาเลส  จ. นนทบุรี 3 2552(7 มทร.) + มทร.ธัญบุรี และ                มทร.กรุงเทพ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคลชุมชนนักปฏิบัติ (RMUTP CoP) (11 – 12 ก.พ. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/12/11/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/