บทบาทนักศึกษากับการจัดการเรียนการสอน

ในระบบประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษานั้น บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก คือเรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษามีสิทธิต่างๆ ดังนี้

     1. ตรวจสอบแผนการเรียนและวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง
     2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน
     3. ประเมินการสอนของคณาจารย์
     4. ประเมินผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนของคณะ/มหาวิทยาลัย