บทบาทนักศึกษากับการวิจัย

ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ต้องดำเนินการไปควบคู่กับการดำเนินการตามพันธกิจของคณะฯ / มหาวิทยาลัย ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัยคือการดำเนินการด้านการวิจัย ซึ่งทุกหลักสูตรจะต้องให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำวิจัย ซึ่งในบางหลักสูตรนั้น นักศึกษาจะต้องมีการจัดทำสารนิพนธ์ โครงงาน หรือโปรเจค เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ดังนั้น นักศึกษาจะมีบทบาทเกี่ยวกับงานวิจัยดังนี้

     1. 
     2.
     3.
     4.