ประกันคุณภาพกับนักศึกษา

ในระบบประกันคุณภาพของทุกๆ มหาวิทยาลัย ตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญคัญต่อการดำเนินงานได้แก่ นักศึกษา ซึ่งจัดได้ว่านักศึกษาเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มแรกๆ ของสถานศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรรับรู้บทบาทของตนเองต่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ดังนีดังนี้

     1.  บทบาทด้านการจัดการเรียนการสอน
     2. บาทบาทด้านการวิจัย
     3. บทบาทด้านการบริการวิชาการ และ
     4. บทบาทด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม