PDCA กับการทำรายงาน

วันนี้เราจะมาคุยกนเรื่อง การนำวงจรคุณภาพ หรือวงจร PDCA ไปใช้ในการจัดทำรายงานกันค่ะ จะทำได้อย่างไรนั้นมาดูกันเลยดีกว่า

  P = Plan     ในขั้นนี้เป็นขั้นของการวางแผนซึ่งนักศึกษาจะต้องนำหัวข้อที่ครูให้จัดทำรายงานมาวิเคราะห์และแยกย่อยหัวข้อต่างๆ เพื่อทำการค้นหาข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อย่อยเพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงาน จากนั้นจะต้องทำการกำหนดวิธีการหาข้อมูลว่าจะได้มาจากแหล่งใด กำหนดวิธีการได้มาของข้อมูล เช่น จากหนังสือ แล้วจะหาหนังสือได้จากที่ใด และโดยปกติทั่วไปแล้วหนังสือส่วนใหญ่ก็จะหาได้จากห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ หรือหาข้อมูลจากการค้นหาผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ต เป็นต้น

     D = Do     เป็นขั้นลงมือปฏิบัติ ดังนั้น นักศึกษาจะลงมือหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่นักศึกษาได้กำหนดไว้แล้ว และนำมาจัดพิมพ์เป็นรายงาน ตามห้วข้อต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

     C = Check ในขั้นตอนของการตรวจสอบนี้ นักศึกษาจะต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดทำเป็นรายงาน เมื่อตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นไม่สมบูรณ์ นักศึกษาจะต้องดำเนินการในขั้นต่อไป

     A = Act     ในตอนนี้เป้นขั้นตอนของการทบทวนการปฏิบัติงาน ซึ่งในการจัดทำรายงาน เมื่อพบว่าข้อมูลที่นักศึกษาจะใส่ในรายงานนั้นไม่มีความสมบูรณ์ นักศึกษาจะต้องทำการวางแผนใหม่อีกคี้งเพื่อจะดำเนินการค้นหาข้อมูลให้ได้ครบตามที่ได้ตั้งกรอบของรายงานไว้แล้ว

    จากการดำเนินงานทั้ง 4 กระบวนการตามวงจร PDCA จะเป็นการดำเนินงานแบบวนรอบ ซึ่งจะทำให้การทำงานความความละเอียดรอบคอบ ละส่งผลให้นักศึกษาได้รายงานที่มีความสมบูรณ์ และส่งผลให้นักศึกษาเป็นคนที่ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ

1 thought on “PDCA กับการทำรายงาน

Comments are closed.