Interactive Contents 6 - By Professor Seung-hee Lee, Ph.D.

5. ความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหา (Implications)

WEB 2.0 + AR + VR + Interactive Content = What For?


- สามารถสนับสนุนการสร้างประสบการณ์ด้วยวิธีการ“Learning by doing”

- สามารถได้ปฏิบัติจริงและแสดงผลการมองเห็นได้เหมือนจริง

- สามารถทำให้ตั้งใจเรียนและมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

- สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันหลายคนในครั้งเดียวแบบ เห็นหน้าผ่านกล้องได้

- และมีอีกมากมาย

***********************************************