Monthly Archives: November 2011

แจกกระดาษกราฟฟรี

สำหรับท่านที่ต้องการกระดาษกราฟแบบ Log-Log , Semi-Logarithmic และ Normal Scale ไว้ใช้งาน (สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ครับ ) เชิญ Download ได้ ฟรี

- ความสัมพันธ์แบบ ล็อก - ล็อก (Log-Log Relationship) ที่

-->> log-log graph (.pdf พิสัยกว้าง)

-->> log-log graph (.png)

-->> log-log graph (.pdf พิสัยแคบ)

-->> log-log graph (.png)

- ความสัมพันธ์แบบกึ่งล็อก (Semi-Log Relationship) ที่

-->> semi-log graph (.pdf)

-->> semi-log graph (.png)

- ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น (Linear Relationship) ที่

-->> linear graph (.pdf)

-->> linear graph (.png)