Monthly Archives: December 2011

Least Square Method และการเขียนเส้นกราฟ

คุณสามารถศึกษาหลักการประยุกต์ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดในการแก้ระบบสมการและหาสมการตัวแทนของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ ลองดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างนี้ไปศึกษาดูซิครับ งานวิจัยของคุณอาจสนุกยิ่งขึ้น

-->> Least square method (.pdf)