เกี่ยวกับบล็อกนี้

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

บล็อกนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมของสถาบันวิจัยและัพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งผู้เขียนกำกับดูแลอยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีัพระนคร มีภารกิจในหลากหลายด้าน คือ

มีต่อ...