«

»

Aug 18

ผลงานของ มทร.พระนคร เผยแพร่ใน The Nation

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร กับโครงการคลินิกเทคโนโลยีในบทบาทการพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน SMEs ภายใต้การสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่ในหน้า Education ของหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552

Microsoft Word - Document1