«

»

Sep 19

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์สำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

บรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน, ไข่เค็ม, ไวน์

บรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน, ไข่เค็ม, ไวน์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน:

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ / สถาบันวิจัยและพัฒนา, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • อาจารย์ก้องเกียรติ มหาอินทร์ / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • อาจารย์ประชา พิจักขณา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์

เป็นงานวิจัยที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเสวนากลุ่ม การวิเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ การจัดทำแบบร่างบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบและปรับปรุงแบบร่างบรรจุภัณฑ์ การจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และการประเมินต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของชุมชนหุบกะพง มี 3 ชนิด คือ ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระดาษ พลาสติกและผ้าเป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับรองรับผลิตภัณฑ์สำเร็จ จำนวน 22 รายการ ผลงานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรูปแบบ โดยได้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการขาย ซึ่งสามารถพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA