«

»

Sep 27

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเปเปอร์มาเช่

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่่ายภาพร่วมกับวิทยากร

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่่ายภาพร่วมกับวิทยากร

ผลงานเปเปอร์มาเช่

ผลงานเปเปอร์มาเช่

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเปเปอร์มาเช่

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์
วิทยากรสาธิตการทำเปเปอร์มาเช่

วิทยากรสาธิตการทำเปเปอร์มาเช่


ฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติ

การดำเนินงาน เป็นโครงการต่อเนื่อง (ปีที่2)ในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเปเปอร์มาเช่ตัวละครพระอภัยมณี เปเปอร์มาเช่ผลไม้และสัตว์น้ำ และเพื่อติดตามผลสำเร็จของโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสุนทรภู่และชมรมสร้างสุขภาพ ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 71 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2550 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รักการถ่ายทอดเทคโนโลยีพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.80 และนำผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 43.66