การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้

ผู้เข้าอบรมในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้

ผู้เข้าอบรมในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้

51fruit02

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2551

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วย เผือก มัน ฟักทองทอด เพื่อศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูปผลไม้ และเพื่อประเมินและติดตามผลสำเร็จของโครงการ
ผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มขนม ชุมชนสหกรณ์ การเกษตรหุบกะพง จำกัด และกลุ่มสตรีชุมชน ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 62 คน ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และ ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มสตรีบ้านทาน อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2551 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 94.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72 ติดตามผลการใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม ร้อยละ 79.03 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน ร้อยละ 32.65 ใช้ในการสอน/บอกความรู้แก่คนอื่น ร้อยละ 8.16 ใช้ในการนำไปเป็นรายได้หลัก/เสริม ร้อยละ 48.98 และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 10.20 สามารถลดรายจ่ายในครอบครัว นอกจากนี้ จากการติดตามผล พบว่า ชุมชนได้มีการรวมตัวเพื่อทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายโดยจำหน่าย ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ตลาดเขาวัง และในงานนิทรรศการต่าง ๆ
51fruit03 51fruit04