«

»

Jan 27

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

การดำเนินงาน : เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกชนิดต่างๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดของผลิตภัณฑ์ และประเมินและติดตามผลสำเร็จของโครงการผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ จังหวีดเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 87 คน ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2554 ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนกลุ่มน้ำพริกผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือ กลุ่มกะปิหนองคาง กลุ่มกะปิหนองแจง กลุ่มขนมหวานหนองคาง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาพด กลุ่มน้ำพริกชุมชนบ่อพุทรา กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ และักลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ จำนวน 87 คน การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ตวามเข้าใจต่อโครงการร้อยละ 94.00 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 87 คน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 87.36 โดยมีการรวมกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม น้ำพริกสมุนไพร น้ำพริกปลาป่น น้ำพริกมะขาม และกล้วยทอดกรอบ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง อาทิ การจำหน่ายในงานแถลงข่าว สื่อพื้นบ้านสื่อสารนิวเคลียร์ ภายใต้กิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ รู้จักเชื่อมั่น กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Getting to know Me Better) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554