«

»

Mar 18

โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

การดำเนินงาน : เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยผง/แป้งกล้วยจากเศษเหลือใช้ของกล้วยทอดกรอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมอบโดยใช้ประโยชน์จากกล้วยผง/แป้งกล้วย และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบผลการดำเนินงาน : 12 – 17 มีนาคม 2554 สู่พื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แป้งกล้วยและขนมอบจากแป้งกล้วย โดยวิทยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน นางสาวแสงแข สพันธุพงศ์ และอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ วิทยากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาริกา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยและขนมอบจากแป้งกล้วย ได้แก่ แป้งกล้วย คุกกี้กล้วยกรอบ ขนมปังปอนด์แป้งกล้วย โดนัทแป้งกล้วย และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 59 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 85.50 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 59 คน หรือร้อยละ 100 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัว ร้อยละ 81.36 ผู้ฝึกอบรมนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 18.64