«

»

Aug 01

โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 2)

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 2)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน : เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเผือกหอม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่นผลการดำเนินงาน : 26-31 กรกฎาคม 2554 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจากฟางข้าว โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ อาจารย์ปัญญากร คงสมจิตต์ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน ณ วัดโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการทำผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า ได้แก่ การทำหมี่กรอบข้าวเจ้าสมุนไพร ข้าวแกงอบแห้ง และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่ การทำกระดาษจากฟางข้าว การทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สำเร็จของโครงการ 13 กันยายน 2554 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มการผลิตกระดาษ อำเภอวิเศษชัยชาญ และกลุ่มหัตถกรรม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 40 คน จากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 63.70 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อยละ 36.30 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า นำความรู้ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 40.74 นำความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม ร้อยละ 50.37 และนำความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส ร้อยละ 8.89 นอกจากนี้ ยังพบว่า มีชุมชนร้อยละ 92.59 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจในชุมชน ร้อยละ 7.41