«

»

Sep 27

โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3)

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน : เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลการดำเนินงาน : 24-25 กันยายน 2554 ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Science Show โดยวิทยาการจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่กิจกรรมการทำเต้าหู้นมสด/เต้าฮวยฟรุตสลัด กิจกรรมการทำขนมเปี๊ยะบัวหิมะ กิจกรรมการทำบลูเบอร์ชีสพาย/สตอร์เบอร์ชีสพาย กิจกรรมการทำเสื้อสกรีนแน๊วแนว กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และการจัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน และจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเผยแพร่ จำนวน 1500 ฉบับ จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพอใจมากที่สุดในทุกหัวข้อ คือ ด้านกระบวนการ ชั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.78 4.81 4.63 4.78 ตามลำดับ ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในทุกหัวข้อ คือ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการ ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากร ระยะเวลาการอบรม ช่วงเวลาการอบรม ความคุ้มค่าเมื่อเที่ยวกับเวลาและค่าใช้จ่าย และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้มากขึ้นก่อนการฝึกอบรมมากน้อย ค่าเฉลี่ย 4.79 4.52 4.69 4.22 4.25 4.65 4.46 ตามลำดับ