«

»

Sep 30

โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
โครงการ ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน : เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี และประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ในสังกัด มทร.พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ผลการดำเนินงาน :
การให้บริการข้อมูล
มกราคม – กันยายน ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ 529 คน ประเภท อาหารแปรรูป ถนอมอาหาร เครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ เอกสารอบรม อาหาร และเครื่องดื่ม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี
16 – 20 ตุลาคม 2553 เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553
21 - 25 มกราคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 87 คน
27 มกราคม 2554 เข้าร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแถลงข่าว สื่อพื้นบ้านสื่อสารนิวเคลียร์ ภายใต้กิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ รู้จักเชื่อมั่น กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Getting to know Me Better) โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล เป็นประธาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย จัดแสดงผลงานจากกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองชะอำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกลุ่มผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือและผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบชุมชนบ้านสระ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ
30 มกราคม 2554 เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพ ในโครงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “ไทยนี้...รักสงบ” ในพื้นที่เขตบางเขน ณ สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา ซอยอยู่เย็น รามอินทรา 34 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้จัดการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ โดนัทแป้งกล้วย เต้าฮวยฟรุตสลัด และบลูเบอรี่ชีสพาย โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรละ 50 คน
กุมภาพันธ์ 2554 จัดทำสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี คือ กุญแจสู่ความสำเร็จของคลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร เพื่อเป็นเอกสารประกอบการรับการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
12-17 มีนาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดเพชรบุรี
21 มีนาคม 2554 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า
22 และ 29 มีนาคม 2554 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2553 ระดับดีเยี่ยม มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และใต้ จำนวนประมาณ 50 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มทร.พระนคร โดยอธิการบดี มทร.พระนคร และรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ มีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ รูปแบบการดำเนินงาน รูปแบบการให้บริการ รูปแบบการบริหารงานงบประมาณ รูปแบบการเผยแพร่เทคโนโลยี/การประชาสัมพันธ์ และปัจจัยการสนับสนุนในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
26 มีนาคม 2554 เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยและการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ โดยความรับผิดชอบของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช โดยอบรมหลักสูตรการทำขนมเปี๊ยะทอดจากแป้งกล้วย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน
9 – 11 พฤษภาคม 2554 ได้เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 35 คน ณ กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การทำขนมปังไส้ต่างๆ การทำขนมปังลูกเกด การทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตย และการทำแยมโรล
27 – 30 กรกฎาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ณ วัดโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
30 – 31 กรกฎาคม 2554 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 – 24 สิงหาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และกระประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5 – 9 กันยายน 2554 เข้าร่วมประชุม รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2554 ณ จังหวัดตรัง
24 – 25 กันยายน 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก ณ กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
จากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 21.36 ด้านลดรายจ่าย จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76 ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 34.59 และด้านแก้ปัญหาเทคโนโลยี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28