โครงการ การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

โครงการ การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ / สถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน : ดำเนินโครงการการสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2555 ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขนมไทยโบราณ กลุ่มสตรีและเยาวชน สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดไทรสร้างสรรค์ กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์งาม และกลุ่มนายคงเดช ทองเรือง เพื่อสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรปี 2553 และเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรายผลิตภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.