สวพ. ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ / สถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ ไส้อั่วกล้วยน้ำว้า ไส้กรอกอีสานกล้วยน้ำว้า กล้วยกรุบกรอบ คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พายชั้นไส้ไก่ ขนมหม้อแกงถ้วยทองแป้งกล้วย ขนมดอกจอกแป้งกล้วย ขนมโสมนัสแป้งกล้วย และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระหว่าง วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2557 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ และกลุ่มแม่บ้านตำบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยได้รับความ อนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ และอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.