chuta peeraphatchara

Author's posts

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย แก่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่

โครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสู่สากล” การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คือ อาจารย์ศรันย์ จันทรแก้ว และนางกีรติญา สอนเนย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่องจัดทำแพทเทิร์น การตัดเย็บชุดเดรส เสื้อคลุม ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2558 ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสู่สากล” เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ขึ้นเองได้ และสามารถจำหน่ายได้จริงในอนาคต

Continue reading

ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ

โครงการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงานดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แก่ชุมชนน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ชุมชนบ้านปากคลองชะอำ ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ กลุ่มแม่บ้านหัวบ้านชะอำ กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และกลุ่มอาชีพลูกพระแม่โพสพ รวมทั้งถือโอกาสประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี (ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการของ มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน

บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงานดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับ หน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและ งานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี้ยงพร้อมจับสลากของขวัญปีใหม่