Category: การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ

โครงการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงานดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แก่ชุมชนน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ชุมชนบ้านปากคลองชะอำ ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ กลุ่มแม่บ้านหัวบ้านชะอำ กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และกลุ่มอาชีพลูกพระแม่โพสพ รวมทั้งถือโอกาสประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี (ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการของ มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน

บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงานดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับ หน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและ งานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี้ยงพร้อมจับสลากของขวัญปีใหม่

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม และสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีที่ 2)

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัด อ่างทอง (ปีที่ 2) การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน ดำเนินการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดอ่างทอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558