Category: คลินิกเทคโนโลยี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้ เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วย เผือก มัน ฟักทองทอด เพื่อศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูปผลไม้ และเพื่อประเมินและติดตามผลสำเร็จของโครงการ ผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มขนม ชุมชนสหกรณ์ การเกษตรหุบกะพง จำกัด และกลุ่มสตรีชุมชน ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 62 คน ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และ ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มสตรีบ้านทาน อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2551 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 94.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72 ติดตามผลการใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม ร้อยละ 79.03 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน ร้อยละ 32.65 ใช้ในการสอน/บอกความรู้แก่คนอื่น …

Continue reading

การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2551 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด เพื่อให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี และเพื่อบริการจัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนครทั้ง 5 ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2551 โดยจัดทำข้อมูลเทคโนโลยีจำนวน 44 เทคโนโลยีและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร จำนวน 5,000 ฉบับ ดำเนินการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ จำนวน 312 คน ประเมินผลการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ร้อยละ 86.80 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34

การเผยแพร่ผลงานทางสื่อโทรทัศน์ - ผลงานคลินิกเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2551

ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 3 ผลงานคลินิกเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2551