Category Archive: การดำเนินงานของ สวพ.

Jan 15

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด สมุทรสงคราม (ปีที่ 3) การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน ดำเนินการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด สมุทรสงคราม (ปีที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ตำบลยายแพง และกลุ่มแม่บ้านตำบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2558

Sep 30

โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554 โครงการ ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน : เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี และประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ในสังกัด มทร.พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์

Continue reading »

Sep 27

โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3)

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3) เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน : เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลการดำเนินงาน : 24-25 กันยายน 2554 ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Science Show โดยวิทยาการจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts