Category Archive: ผลงานวิจัย

Oct 03

การเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อโทรทัศน์ - การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 5  

Oct 03

การเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อโทรทัศน์ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 2

Oct 03

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อโทรทัศน์ - เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอด

เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลเรื่องราวของอาหารไทยเพื่อให้บริการผ่านเว็บ หรือ web service โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยข้อมูลอาหาร ๔ หมวด คือ คาว หวาน ว่าง และอาหารจานเดียว แบ่งการประกอบเป็น ๒๐ ประเภท มีรายชื่ออาหารในฐานข้อมูลจำนวน ๔๐๑ รายการ เป็นรายการที่บอกคุณลักษณะทั่วไป ๒๙๓ รายการ รายการที่บอกทั้งคุณลักษณะและตำรับอาหารจำนวน ๑๐๘ ตำรับ รายการวัตถุดิบ อุปกรณ์ จำนวน ๑๓๙ รายการ ตอนที่ 1 ปี 2550 ภาคเรียนที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต

Older posts «