Category: Uncategorized

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย แก่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่

โครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสู่สากล” การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คือ อาจารย์ศรันย์ จันทรแก้ว และนางกีรติญา สอนเนย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่องจัดทำแพทเทิร์น การตัดเย็บชุดเดรส เสื้อคลุม ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2558 ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสู่สากล” เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ขึ้นเองได้ และสามารถจำหน่ายได้จริงในอนาคต

Continue reading

โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557

โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 ดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมิน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ” จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand ในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอกรอบรูปแบบมาตรฐานของเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ที่สามารถขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการได้ การนำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานวิชาการรับใช้สังคม จากงานวิจัยรับใช้สังคม งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนบนฐานชุมชน ของศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์/มนุษศาสตร์ รวมถึงทำความเข้าใจเกณฑ์พื้นฐาน (Criteria) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแต่ละระดับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยโดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน กับ ธ.ก.ส.

การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย โดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน กับ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย โดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชนแต่ละภูมิภาคกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ