ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม และสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีที่ 2)

01 02 03 04 05 06 07 08 09

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัด อ่างทอง (ปีที่ 2)
การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน ดำเนินการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดอ่างทอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม

01 02 03 04 05 06 07 08 09

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด สมุทรสงคราม (ปีที่ 3)
การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน ดำเนินการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด สมุทรสงคราม (ปีที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ตำบลยายแพง และกลุ่มแม่บ้านตำบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2558

โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557

1 2 3 4 5

โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557
ดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมิน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ” จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand ในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอกรอบรูปแบบมาตรฐานของเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ที่สามารถขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการได้ การนำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานวิชาการรับใช้สังคม จากงานวิจัยรับใช้สังคม งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนบนฐานชุมชน ของศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์/มนุษศาสตร์ รวมถึงทำความเข้าใจเกณฑ์พื้นฐาน (Criteria) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแต่ละระดับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่