Oct 022010
 
ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ สนใจทำกิจกรรมในบูธ

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ สนใจทำกิจกรรมในบูธ

เยลลี่ผลไม้-งานสาธิตในบูธ

เยลลี่ผลไม้-งานสาธิตในบูธ

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550

การสาธิตเทคโนโลยีในงานมิติใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทย ครั้งที่ 2

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมสาธิตในบูธ

กิจกรรมสาธิตในบูธ

ได้รับความสนใจจากผู้ชมงาน

ได้รับความสนใจจากผู้ชมงาน

และอุดหนุนอย่างคึกคัก

และอุดหนุนอย่างคึกคัก

การดำเนินงาน

 1. จัดแสดงโปสเตอร์แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยี
 2. สาธิตเทคโนโลยีการทำเยลลี่ผลไม้ เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหู้นมสดแก่ผู้เข้าชมงาน

ผลการดำเนินงาน

 1. จัดแสดงโปสเตอร์แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนครและผลงานของ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2550
 2. สาธิตการทำ เยลลี่ผลไม้ เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหู้นมสด แก่ผู้เข้าชมงาน
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการจำนวน 472 คน มีความพึงพอใจต่อการสาธิตเทคโนโลยีในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.18 หรือร้อยละ 79.50
Oct 022010
 
ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจเยี่ยมบูธ

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจเยี่ยมบูธ

นักเรียนสนใจนิทรรศการในบูธ

นักเรียนสนใจนิทรรศการในบูธ

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550

การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2550

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการ และสาธิตเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลการดำเนินงาน จัดนิทรรศการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ 9 ตารางเมตร สาธิตเทคโนโลยี 3 รายการ ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รายการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-19 สิงหาคม 2550 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน และคณะกรรมการ653 คน พบว่า ร้อยละ 85.78 ของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการพึงพอใจต่อโครงการ
การจัดนิทรรศการผลงาน

การจัดนิทรรศการผลงาน

การจัดนิทรรศการผลงาน

การจัดนิทรรศการผลงาน

Aug 302009
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. รับหนังสือเชิญการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก
 2. แจ้งเวียนหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย และรอหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน
 3. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน ต่ออธิการบดี มทร.พระนคร
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการ
 5. แจ้งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ โดยระบุจำนวนผลงาน ชื่อเรื่อง และรายละเอียดของผลงาน
 6. ประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด เกี่ยวกับแผนผังการจัดงาน เลขที่ประจำคูหา และรายละเอียดในการจัดงานโดย เฉพาะวัน เวลา ในการขนของเข้า-ออก
 7. จัดสถานที่แสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
 8. จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมสาธิตผลงาน ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติโครงการ
 9. ประเมินผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน
 10. รายงานผลการดำเนินงาน

เทคนิคการดำเนินงาน

 1. ควรเตรียมแผนการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ล่วงหน้าโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 2. ควรมีการรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ และประสานงานถึงเจ้าของผลงานเพื่อติดต่อขอให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 3. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด และผู้รับผิดชอบการจัดงาน (Organizer) อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องสถานที่ เวลาการขนผลิตภัณฑ์เข้า-ออก และรายละเอียดอื่นๆ
 4. ควรให้เจ้าของผลงานที่จัดนิทรรศการ หรือผู้แทนอยู่ประจำคูหาเพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้สนใจได้
 5. ควรมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยต่อยอด หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer