Tag Archive: การจัดนิทรรศการ

Oct 02

การสาธิตเทคโนโลยีในงานมิติใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทย ครั้งที่ 2

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550 การสาธิตเทคโนโลยีในงานมิติใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทย ครั้งที่ 2 เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน จัดแสดงโปสเตอร์แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยี สาธิตเทคโนโลยีการทำเยลลี่ผลไม้ เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหู้นมสดแก่ผู้เข้าชมงาน ผลการดำเนินงาน จัดแสดงโปสเตอร์แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนครและผลงานของ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2550 สาธิตการทำ เยลลี่ผลไม้ เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหู้นมสด แก่ผู้เข้าชมงาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการจำนวน 472 คน มีความพึงพอใจต่อการสาธิตเทคโนโลยีในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.18 หรือร้อยละ 79.50

Oct 02

การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2550

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550 การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2550 เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการ และสาธิตเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการดำเนินงาน จัดนิทรรศการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ 9 ตารางเมตร สาธิตเทคโนโลยี 3 รายการ ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รายการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-19 สิงหาคม 2550 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน และคณะกรรมการ653 คน พบว่า ร้อยละ 85.78 ของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการพึงพอใจต่อโครงการ

Aug 30

ขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินงานการจัดนิทรรศการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน รับหนังสือเชิญการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก แจ้งเวียนหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย และรอหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน ต่ออธิการบดี มทร.พระนคร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการ แจ้งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ โดยระบุจำนวนผลงาน ชื่อเรื่อง และรายละเอียดของผลงาน ประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด เกี่ยวกับแผนผังการจัดงาน เลขที่ประจำคูหา และรายละเอียดในการจัดงานโดย เฉพาะวัน เวลา ในการขนของเข้า-ออก จัดสถานที่แสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมสาธิตผลงาน ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติโครงการ ประเมินผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน รายงานผลการดำเนินงาน เทคนิคการดำเนินงาน ควรเตรียมแผนการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ล่วงหน้าโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ควรมีการรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ และประสานงานถึงเจ้าของผลงานเพื่อติดต่อขอให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด และผู้รับผิดชอบการจัดงาน (Organizer) อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องสถานที่ เวลาการขนผลิตภัณฑ์เข้า-ออก และรายละเอียดอื่นๆ ควรให้เจ้าของผลงานที่จัดนิทรรศการ หรือผู้แทนอยู่ประจำคูหาเพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้สนใจได้ ควรมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยต่อยอด หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป