Tag Archive: การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Oct 13

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้ เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วย เผือก มัน ฟักทองทอด เพื่อศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูปผลไม้ และเพื่อประเมินและติดตามผลสำเร็จของโครงการ ผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มขนม ชุมชนสหกรณ์ การเกษตรหุบกะพง จำกัด และกลุ่มสตรีชุมชน ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 62 คน ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และ ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มสตรีบ้านทาน อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2551 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 94.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72 ติดตามผลการใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม ร้อยละ 79.03 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน ร้อยละ 32.65 ใช้ในการสอน/บอกความรู้แก่คนอื่น …

Continue reading »

Oct 03

การเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อโทรทัศน์ - การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 5  

Oct 02

การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน เป็นแผนงานการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด เพื่อให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี และเพื่อจัดทำเอกสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คลินิกเทคโนโลยี ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2550 โดยจัดทำข้อมูลเทคโนโลยี 30 เรื่อง ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการจำนวน 46 คน และจัดทำเอกสารเผยแพร่ 2,000 ฉบับ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12

Older posts «