Tag Archive: คลินิกเทคโนโลยี

Oct 03

การเผยแพร่ผลงานทางสื่อโทรทัศน์ - ผลงานคลินิกเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2551

ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 3 ผลงานคลินิกเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2551

Oct 02

การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน เป็นแผนงานการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด เพื่อให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี และเพื่อจัดทำเอกสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คลินิกเทคโนโลยี ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2550 โดยจัดทำข้อมูลเทคโนโลยี 30 เรื่อง ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการจำนวน 46 คน และจัดทำเอกสารเผยแพร่ 2,000 ฉบับ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12

Sep 27

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเปเปอร์มาเช่

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2550 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเปเปอร์มาเช่ เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ/ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ การดำเนินงาน เป็นโครงการต่อเนื่อง (ปีที่2)ในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเปเปอร์มาเช่ตัวละครพระอภัยมณี เปเปอร์มาเช่ผลไม้และสัตว์น้ำ และเพื่อติดตามผลสำเร็จของโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสุนทรภู่และชมรมสร้างสุขภาพ ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 71 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2550 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รักการถ่ายทอดเทคโนโลยีพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.80 และนำผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 43.66

Older posts «