Tag Archive: สุขภาพ

Sep 01

การใช้สมุนไพรในอาหาร

สมุนไพร ตามความหมายของพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ซึ่งยังมิได้มีการผสม หรือแปรสภาพเป็นอย่างอื่น บทบาทของสมุนไพรในชีวิตประจำวันของคนไทย นอกจากในแง่ของการเป็นยารักษาโรค หรือใช้ในส่วนประกอบของเครื่องร่ำ เครื่องประทินผิว หรือใช้เป็นไม้ประดับสวยงามแล้ว บทบาทสำคัญ คือ การใช้เป็นอาหารรวมทั้งเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ คนไทยในอดีตจึงสำนึกถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า วิทยาการต่าง ๆ ส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต แต่ขณะที่ประเทศกำลังเจริญก้าวหน้า เราพบว่าการดำรงชีวิตกลับต้องหวลคืนสู่วิถีแห่งธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของการยอมรับการใช้พืชสมุนไพร เป็นส่วนประกอบในอาหารของคนไทยกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน พืชสมุนไพรในอาหารมีอะไรบ้าง ? พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร แบ่ง 6 ประเภท ดังนี้ ธัญญาหาร (Cereal) ถั่วและผลที่มีเมล็ดเดี่ยวเปลือกแข็ง (Legumes and Nuts) ผัก (Vegetables) ผลไม้ (Fruits) เครื่องเทศ (Spices) พืชที่นำมาเตรียมเครื่องดื่ม (Beverage Plants) การบริโภคอาหารจากสมุนไพร เป็นการปฏิบัติที่มีในเมืองไทยมาช้านานแล้ว และในปีปัจจุบัน ได้มีการรณรงค์ให้รับประทานอาหารจากสมุนไพรในกลุ่มชนทุกระดับ เป็นแนวทางส่งเสริมการบริโภคอาหารจากธรรมชาติแขนงหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทย …

Continue reading »