ขอใช้ RMUTP Cop Web Blog

ขั้นตอนการขอใช้ RMUTP Cop Web Blog

  1. ผู้ที่ขอใช้งาน RMUTP Cop Web Blog จะต้องเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมีบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ RMUTP Passport
  2. เมื่อส่งแบบฟอร์มขอเปิดการใช้งาน RMUTP Cop Web Blog แล้ว ผู้ดูแลจะตรวจสอบข้อมูลของท่าน
  3. กรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ผู้ดูแลจะทำการส่งข้อมูลตอบกลับไปทาง e-mail

ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (ต้องการ)

กรอก Username ในการเข้าใช้ Internet มหาลัยของคุณ (RMUTP Passport) (ต้องการ)

กรอก E-Mail ของคุณ (ต้องการ)

คำอธิบาย หรือรายละเอียดเกี่ยวกับ CoP (ถ้ามี)