ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ มีดังต่อไปนี้ คือ

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  1. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

  1. นายเชิญพร เต็งอำนวย

ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

  1. นายปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

  1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

         สังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน

  1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน

    ดำเนินการอภิปรายโดย นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์รายการ “อนาคตเมืองไทย” ช่อง NBT

 

โดยสามารถสรุปประเด็นการเสวนาได้ ดังนี้

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

-->>> ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น  ทั้ง 6 ท่านได้เน้นถึงประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมของประเทศ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกวิถีชีวิตในพื้นที่ทั้งภูมิภาคว่าเป็นประชาชนบ้านเดียวกัน และเรียกเป็นทางการว่า “ประชาคมอาเซียน” ......

อ่านต่อได้ที่ -->>> ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

416 total views, 1 views today

Comments on Facebook