บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพ   ฉัตราภรณ์

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

–>> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

            จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

มาตรฐานของบทความวิจัย การส่งผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสาร สิ่งที่บรรณธิการ กองบรรณาธิการ และผู้อ่านบทความ หรือ Peer Review มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน คือ ความมีมาตรฐานของบทความ ซึ่งประกอบด้วย …….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

ที่มาภาพ : Universal Write.com