บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

-->> การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ   

จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

การเตรียมตัวเขียนบทความ

  • อ่านนโยบายและวัตถุประสงค์ของวารสาร เพราะขอบเขตเนื้อหางานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดทำ หรือการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร่
  • อ่านขั้นตอน แนว.......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ที่มาภาพ : Essay And Cover Letter

118 total views, 1 views today

Comments on Facebook