บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ทานไม่กลัวทรานส์

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รองศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์ 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ดร.วรลักษณ์  ปัญญาฐิติพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์   แดงสังวาลย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

–>> ทานไม่กลัวทรานส์

จากผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อสุขภาพของคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่รับประทานอาหารโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวเอง โดยส่วนใหญ่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบสะดวกสบาย เน้นความรวดเร็วในการรับประทาน รวมทั้งมีรสชาติหอมหวาน อร่อยถูกปาก โดยอาการที่พบบ่อยในคนไทย คือ อาการหลอดเลือดตีบในบริเวณหัวใจ บริเวณสมอง ทำให้ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ………….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> ทานไม่กลัวทรานส์

ที่มาภาพ : Berkeley Wellness