สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

image_pdfimage_print

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

วุฒิเมธีวิจัย สกว.

และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

-->> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

      จากที่กระผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักวิจัยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      ตามประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดความรู้ "เส้นทางสู่นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…เป็นจริงหรือเพียงฝัน ?" มีคำสำคัญอยู่ 2 คำ คือคำว่า นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…. และ ….เป็นจริงหรือเพียงฝัน คำแรกคือคำว่า "นักวิจัยในศตวรรษที่ 21...." น่าจะหมายถึง คนที่มีอาชีพเป็นนักวิจัย และเมื่อเราพูดถึงคำว่า "อาชีพ" ก็ต้องหมายความถึง กิจกรรมหลักที่คนๆ หนึ่งต้องทำเพื่อนำมาซึ่งรายได้หลักสำหรับหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและ

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

ที่มาภาพ :  The Chronicle of Higher Education

 

233 total views, 1 views today

Comments on Facebook